แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อที่ 1-6)
ตอนที่ 2. ช่องทางการรับรู้การบริการ (ข้อที่ 7)
ตอนที่ 3. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ (ข้อที่ 8-14)


ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจจากการรับบริการในครั้งนี้

 

ALBUM

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อที่ 1-6)
ตอนที่ 2. ช่องทางการรับรู้การบริการ (ข้อที่ 7)
ตอนที่ 3. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ (ข้อที่ 8-14)


ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจจากการรับบริการในครั้งนี้