แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อที่ 1-6)
ตอนที่ 2. ช่องทางการรับรู้การบริการ (ข้อที่ 7)
ตอนที่ 3. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ (ข้อที่ 8-14)

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการยื่นคำขออนุญาตเพื่อขอกระทำการต่าง ๆ
ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ALBUM

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อที่ 1-6)
ตอนที่ 2. ช่องทางการรับรู้การบริการ (ข้อที่ 7)
ตอนที่ 3. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ (ข้อที่ 8-14)

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการยื่นคำขออนุญาตเพื่อขอกระทำการต่าง ๆ
ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

DOCUMENT

รายงานผลสำรวจความพีงพอใจประจำปี พ.ศ. 2563

(0.03 Mb) .docx