1
ขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

กรอกแบบฟอร์มแจ้งจุดประสงค์ ขออนุญาตทำประโยชน์ ในพื้นที่
ป่าชายเลน ของท่านให้ครบถ้วน

2
ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบสถานะ

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของท่านในเมนูตรวจสอบสถานะ การขออนุญาต

3
ขั้นตอนที่ 3

ยืนยันข้อมูลทางอีเมล์

หลังจากท่านได้ตรวจสอบสถานะของท่าน ระบบจะส่ง อีเมล์เพื่อยืนยันการขออนุญาต ของท่าน กรุณายืนยันข้อมูลทางอีเมล์

สนใจลงทะเบียน

ขออนุญาตทำประโยชน์ในพื้นที่
ป่าชายเลน

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบสถานะการขออนุญาตของท่าน
โดยกรอก CODE ที่ได้รับจากการลงทะเบียนแล้วกดคลิกปุ่มตรวจสอบ

  • หน่วยงาน

    หมายเลขภายใน

  • ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์
  • กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน