กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านป่าชายเลน

       เนื่องด้วยในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกแล้ว ก็ยังมีประชาชนทั่วไปและกลุ่มชาวบ้านจำนวนมากที่ไม่ทราบว่าการบุกรุกบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนนั้น มีความผิดและมีโทษทางอาญา รวมทั้งต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งต่อรัฐอีกด้วย ไม่ว่าจะมีเจตนาในการการบุกรุกป่าหรือไม่ก็ตาม ซึ่งหากเมื่อมีการบุกรุกป่าชายเลนนั้น จะถูกเจ้าหน้าที่ทำการจับกุมและมีความผิดดังนี้

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  พ.ศ. 2484
        มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้ จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจนุเบกษา หรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
        มาตรา 72 ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 54 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้ามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ    พ.ศ. 2507
        มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่
        (1) ทำไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา 15 เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทำการตามมาตรา 17 ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 18 หรือกระทำการตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20
        (2) ทำไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

- พระราชบัญญัติ ป่าไม้ 2484
- พระราชบัญญัติ ป่าสงวน 2507
- ระเบียบ ทช. ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการฯ 2560
- กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า 2558
- พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2558

ALBUM

       เนื่องด้วยในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกแล้ว ก็ยังมีประชาชนทั่วไปและกลุ่มชาวบ้านจำนวนมากที่ไม่ทราบว่าการบุกรุกบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนนั้น มีความผิดและมีโทษทางอาญา รวมทั้งต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งต่อรัฐอีกด้วย ไม่ว่าจะมีเจตนาในการการบุกรุกป่าหรือไม่ก็ตาม ซึ่งหากเมื่อมีการบุกรุกป่าชายเลนนั้น จะถูกเจ้าหน้าที่ทำการจับกุมและมีความผิดดังนี้

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  พ.ศ. 2484
        มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้ จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจนุเบกษา หรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
        มาตรา 72 ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 54 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้ามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ    พ.ศ. 2507
        มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่
        (1) ทำไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา 15 เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทำการตามมาตรา 17 ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 18 หรือกระทำการตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20
        (2) ทำไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

- พระราชบัญญัติ ป่าไม้ 2484
- พระราชบัญญัติ ป่าสงวน 2507
- ระเบียบ ทช. ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการฯ 2560
- กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า 2558
- พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2558

DOCUMENT

พรบ ป่าไม้ 2484

(0.18 Mb) .pdf

พรบ ป่าสงวน 2507

(0.11 Mb) .pdf

ระเบียบ ทช. ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการฯ 2560

(7.06 Mb) .pdf

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า 2558

(6.00 Mb) .pdf

พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาวทะเลและชายฝั่ง 2558

(7.61 Mb) .pdf

ประกาศ ทช. เรื่องกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่นๆ 2558

(1.16 Mb) .pdf