ค่าธรรมเนียม

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ALBUM

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

DOCUMENT

ค่าธรรมเนียม กฎกระทรวงฉบับที่ 1221

(0.29 Mb) .pdf

ค่าธรรมเนียม กฎกระทรวงฉบับที่ 23

(0.14 Mb) .pdf