ขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาต

          เป็นบริการยื่นคำขออนุญาตเพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ เป็นบริการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยประชาชนไม่ต้องไปยื่นขออนุญาตที่หน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยแบ่งการขออนุญาตออกเป็น 2 ประเภท

1. การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนที่อยู่ในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
2. การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 ซึ่งแก้ไขโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

ALBUM

          เป็นบริการยื่นคำขออนุญาตเพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ เป็นบริการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยประชาชนไม่ต้องไปยื่นขออนุญาตที่หน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยแบ่งการขออนุญาตออกเป็น 2 ประเภท

1. การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนที่อยู่ในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
2. การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 ซึ่งแก้ไขโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

DOCUMENT

การขออนุญาต ตาม พรบ ป่าไม้ 2484

(0.80 Mb) .pdf

การขออนุญาต ตาม พรบ ป่าสงวน 2507

(0.53 Mb) .pdf