ที่มาโครงการ

ตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ที่เห็นชอบหลักการ มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัยหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ และดำเนินการตามคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอ โดยมีหลักการเพื่อเป็นการสงวนคุ้มครองป้องกันพื้นที่ป่าไม้ของชาติที่เหลืออยู่ไว้ให้ได้ และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้เป็นไปในลักษณะที่ยินยอมให้คนอยู่กับป่าได้ ควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม และต้องเป็นพื้นที่ที่ได้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยทำกินอยู่แล้ว มิใช่พื้นที่แผ้วถางใหม่ ถ้าเช่นนี้ถือว่าเป็นบุกรุกพื้นที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศถูกบุกรุกทำลาย และถูกเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ประกาศใช้ประราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และให้มีการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน โดยอาศัยอำนาจความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 4 ข้อ 36 และข้อ 37 แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาต และการทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ .2558 การขอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น การขอเข้าศึกษาวิจัยทางวิชาการ การขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่่ป่าชายเลนทั้งของภาครรัฐ เอกชน และประธาน เป็นต้น เพื่อสะดวกและรวดเร็ว กรมทรัพยากรทางะทเลและชายฝั่งจึงได้จัดทำระบบสารสนเทศการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนขึ้น  

ALBUM

ตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ที่เห็นชอบหลักการ มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัยหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ และดำเนินการตามคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอ โดยมีหลักการเพื่อเป็นการสงวนคุ้มครองป้องกันพื้นที่ป่าไม้ของชาติที่เหลืออยู่ไว้ให้ได้ และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้เป็นไปในลักษณะที่ยินยอมให้คนอยู่กับป่าได้ ควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม และต้องเป็นพื้นที่ที่ได้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยทำกินอยู่แล้ว มิใช่พื้นที่แผ้วถางใหม่ ถ้าเช่นนี้ถือว่าเป็นบุกรุกพื้นที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศถูกบุกรุกทำลาย และถูกเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ประกาศใช้ประราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และให้มีการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน โดยอาศัยอำนาจความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 4 ข้อ 36 และข้อ 37 แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาต และการทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ .2558 การขอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น การขอเข้าศึกษาวิจัยทางวิชาการ การขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่่ป่าชายเลนทั้งของภาครรัฐ เอกชน และประธาน เป็นต้น เพื่อสะดวกและรวดเร็ว กรมทรัพยากรทางะทเลและชายฝั่งจึงได้จัดทำระบบสารสนเทศการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนขึ้น