สถิติการให้บริการ

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต ให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การออกใบอนุญาต

เดือน จำนวนคำขอ  จำนวนขออนุญาต / ขอรับบริการ  จำนวนคำขอ  จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  หมายเหตุ
ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา
ตุลาคม - - - - - - -

-

 
พฤศจิกายน 2 6,777 2 59 1 123 2 39  
ธันวาคม - - - - 1 721 1 81  
มกราคม - - - - - - -

-

 
กุมภาพันธ์ 5 4,534 1 80 1 4 1 72  
มีนาคม 2 680 1 12 - - - -  
เมษายน - - - - 1 7 - 20  
พฤษภาคม - - - - 4 1,695 2 85  
มิถุนายน 1 28 - 16 1 - - -  
กรกฎาคม 2 201 3 16 - - - -  
สิงหาคม - - - - 1 1,373 1 31  
กันยายน 3 1,228 3 24 3 6,773 2 89  
รวมทั้งสิ้น 15 13,451 - 7 13 10,799 1 33  

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต / ขอรับบริการ   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  หมายเหตุ
ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา
ตุลาคม 2,949 - 87.52 2,949 -

87.52

 
พฤศจิกายน 2,391 2 57.00 2,391 2 57.00  
ธันวาคม 409 3 99.00 409 3 99.00  
มกราคม 324 2 04.00 324 2

04.00

 
กุมภาพันธ์ 3,069 3 14.00 3,069 3 14.00  
มีนาคม 234 3 10.00 234 3 10.00  
เมษายน 20,811 2 75.00 20,811 2 75.00  
รวมทั้งสิ้น 30,191 2 46.52 30,191 2 46.52  

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต / ขอรับบริการ   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  หมายเหตุ
ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา
มิถุนายน - - - - - -  
กรกฎาคม 1,347 0 0 1,347 0 0  
สิงหาคม  12,921 2 7.19 12,921 2 7.19  
กันยายน 6 1 96 6 1 96  
ตุลาคม - - - - - -  
พฤศจิกายน - - - - - -  
ธันวาคม 0 1 13.48 0 1 13.48  
มกราคม 14 0 29 14 0 29  
กุมภาพันธ์ 106 3 83 106 3 83  
มีนาคม - - - - - -  
เมษายน - - - - - -  
พฤษภาคม - - - - - -  
รวมทั้งสิ้น 14,396 1 28.67 14,396 1 28.67  

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต / ขอรับบริการ   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  หมายเหตุ
ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา
ตุลาคม 26 3 72 26 3 72  จังหวัดชุมพร , นครศรีธรรมราช , ตรัง , ภูเก็ต
พฤศจิกายน - - - - - -  
ธันวาคม 1,068 2 92 1,068 2 92  จังหวัดระนอง
มกราคม 191 3 0 191 3 0  จังหวัดตรัง , ระนอง , ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี
กุมภาพันธ์ 2,082 1 0 2,082 1 0  จังหวัดตราด , ระนอง
มีนาคม 828 3 84 828 3 84  จังหวัดสตูล , สมุทรสงคราม
เมษายน 40 1 45 40 1 45  จังหวัดตรัง , ปัตตานี
พฤษภาคม 4,160 0 0 4,160 0 0  จังหวัดเพชรบุรี , สมุทรสงคราม
มิถุนายน 4,225 0 46 - - -  
กรกฎาคม - - - - - -  
สิงหาคม  - - - - - -  
กันยายน - - - - - -  
รวมทั้งสิ้น 12,424 0 39 8,398 3 93  

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต / ขอรับบริการ(ไร่)   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(ไร่)   หมายเหตุ  
ตุลาคม 350,000 350,000  จังหวัดสมุทรสาคร , สมุทรปราการ 
พฤศจิกายน 35,000 35,000  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ธันวาคม - -  
มกราคม - -  
กุมภาพันธ์ - -  
มีนาคม 804,255 804,255  จังหวัดสตูล
3,473,056 3,473,056  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4,263 4,263  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมษายน - -  
พฤษภาคม 52,141 52,141  จังหวัดนครศรีธรรมราช
75,000 50,000  จังหวัดระนอง
มิถุนายน 50,000 50,000  จังหวัดระนอง
49,300 49,300  จังหวัดตรัง
กรกฎาคม      
สิงหาคม       
กันยายน      

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต / ขอรับบริการ(ไร่)   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(ไร่)   หมายเหตุ  
ตุลาคม - -  
พฤศจิกายน - -  
ธันวาคม - -  
มกราคม - -  
กุมภาพันธ์ 186,400 186,400  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2,310,356 2,310,356  จังหวัดสมุทรสงคราม
มีนาคม 26,548 26,548  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมษายน - -  
พฤษภาคม - -  
มิถุนายน 530,000 530,000  จังหวัดพังงา
1,615,000 1,615,000  จังหวัดภูเก็ต
กรกฎาคม 112,280 112,280  จังหวัดนครศรีธรรมราช
88,000 88,000  จังหวัดปัตตานี
สิงหาคม 6,000 6,000  จังหวัดระนอง
8,384 8,384  จังหวัดชุมพร
2,360 2,360  จังหวัดตรัง
กันยายน 9,116 9,116  จังหวัดเพชรบุรี
รวมทั้งสิ้น 4,984,444 4,984,444  
ALBUM

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต ให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การออกใบอนุญาต

เดือน จำนวนคำขอ  จำนวนขออนุญาต / ขอรับบริการ  จำนวนคำขอ  จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  หมายเหตุ
ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา
ตุลาคม - - - - - - -

-

 
พฤศจิกายน 2 6,777 2 59 1 123 2 39  
ธันวาคม - - - - 1 721 1 81  
มกราคม - - - - - - -

-

 
กุมภาพันธ์ 5 4,534 1 80 1 4 1 72  
มีนาคม 2 680 1 12 - - - -  
เมษายน - - - - 1 7 - 20  
พฤษภาคม - - - - 4 1,695 2 85  
มิถุนายน 1 28 - 16 1 - - -  
กรกฎาคม 2 201 3 16 - - - -  
สิงหาคม - - - - 1 1,373 1 31  
กันยายน 3 1,228 3 24 3 6,773 2 89  
รวมทั้งสิ้น 15 13,451 - 7 13 10,799 1 33  

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต / ขอรับบริการ   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  หมายเหตุ
ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา
ตุลาคม 2,949 - 87.52 2,949 -

87.52

 
พฤศจิกายน 2,391 2 57.00 2,391 2 57.00  
ธันวาคม 409 3 99.00 409 3 99.00  
มกราคม 324 2 04.00 324 2

04.00

 
กุมภาพันธ์ 3,069 3 14.00 3,069 3 14.00  
มีนาคม 234 3 10.00 234 3 10.00  
เมษายน 20,811 2 75.00 20,811 2 75.00  
รวมทั้งสิ้น 30,191 2 46.52 30,191 2 46.52  

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต / ขอรับบริการ   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  หมายเหตุ
ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา
มิถุนายน - - - - - -  
กรกฎาคม 1,347 0 0 1,347 0 0  
สิงหาคม  12,921 2 7.19 12,921 2 7.19  
กันยายน 6 1 96 6 1 96  
ตุลาคม - - - - - -  
พฤศจิกายน - - - - - -  
ธันวาคม 0 1 13.48 0 1 13.48  
มกราคม 14 0 29 14 0 29  
กุมภาพันธ์ 106 3 83 106 3 83  
มีนาคม - - - - - -  
เมษายน - - - - - -  
พฤษภาคม - - - - - -  
รวมทั้งสิ้น 14,396 1 28.67 14,396 1 28.67  

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต / ขอรับบริการ   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  หมายเหตุ
ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา
ตุลาคม 26 3 72 26 3 72  จังหวัดชุมพร , นครศรีธรรมราช , ตรัง , ภูเก็ต
พฤศจิกายน - - - - - -  
ธันวาคม 1,068 2 92 1,068 2 92  จังหวัดระนอง
มกราคม 191 3 0 191 3 0  จังหวัดตรัง , ระนอง , ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี
กุมภาพันธ์ 2,082 1 0 2,082 1 0  จังหวัดตราด , ระนอง
มีนาคม 828 3 84 828 3 84  จังหวัดสตูล , สมุทรสงคราม
เมษายน 40 1 45 40 1 45  จังหวัดตรัง , ปัตตานี
พฤษภาคม 4,160 0 0 4,160 0 0  จังหวัดเพชรบุรี , สมุทรสงคราม
มิถุนายน 4,225 0 46 - - -  
กรกฎาคม - - - - - -  
สิงหาคม  - - - - - -  
กันยายน - - - - - -  
รวมทั้งสิ้น 12,424 0 39 8,398 3 93  

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต / ขอรับบริการ(ไร่)   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(ไร่)   หมายเหตุ  
ตุลาคม 350,000 350,000  จังหวัดสมุทรสาคร , สมุทรปราการ 
พฤศจิกายน 35,000 35,000  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ธันวาคม - -  
มกราคม - -  
กุมภาพันธ์ - -  
มีนาคม 804,255 804,255  จังหวัดสตูล
3,473,056 3,473,056  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4,263 4,263  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมษายน - -  
พฤษภาคม 52,141 52,141  จังหวัดนครศรีธรรมราช
75,000 50,000  จังหวัดระนอง
มิถุนายน 50,000 50,000  จังหวัดระนอง
49,300 49,300  จังหวัดตรัง
กรกฎาคม      
สิงหาคม       
กันยายน      

 

สถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การออกใบอนุญาต

เดือน  จำนวนขออนุญาต / ขอรับบริการ(ไร่)   จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(ไร่)   หมายเหตุ  
ตุลาคม - -  
พฤศจิกายน - -  
ธันวาคม - -  
มกราคม - -  
กุมภาพันธ์ 186,400 186,400  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2,310,356 2,310,356  จังหวัดสมุทรสงคราม
มีนาคม 26,548 26,548  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมษายน - -  
พฤษภาคม - -  
มิถุนายน 530,000 530,000  จังหวัดพังงา
1,615,000 1,615,000  จังหวัดภูเก็ต
กรกฎาคม 112,280 112,280  จังหวัดนครศรีธรรมราช
88,000 88,000  จังหวัดปัตตานี
สิงหาคม 6,000 6,000  จังหวัดระนอง
8,384 8,384  จังหวัดชุมพร
2,360 2,360  จังหวัดตรัง
กันยายน 9,116 9,116  จังหวัดเพชรบุรี
รวมทั้งสิ้น 4,984,444 4,984,444