แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อที่ 1-5)
- ช่องทางการรับรู้การบริการ (ข้อที่ 6-7)
- แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ (ข้อที่ 8-12)

ALBUM

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อที่ 1-5)
- ช่องทางการรับรู้การบริการ (ข้อที่ 6-7)
- แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการยื่นคำขออนุญาต เพื่อขอกระทำการต่าง ๆ ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ (ข้อที่ 8-12)